Správny chod vyvíjaného systému zabezpečí na mieste určenia len sám jeho autor. Z tohto dôvodu všetky montážne, oživovacie, nastavovacie ako aj revízne práce uskutočňujeme vlastnými montážnymi servisnými odborníkmi a náležitými technickými prostriedkami, vhodnou manipulačnou i diagnostickou technikou. Akékoľvek inžinierske, poradenské alebo aj inštruktážne služby sme schopní v rámci našich realizačných úkonov poskytovať v akomkoľvek vzájomne dohodnutom čase.

        Realizačné montážne činnosti uskutočňujeme v rámci inštalácie nových nami dodávaných technologických zariadení, automatizovaných liniek, robotických systémov ako aj samostatnou individuálnou činnosťou, ak zákazník prejaví o montážne služby akéhokoľvek druhu požiadavku.

- montáž oceľových konštrukcií
- montáž potrubí
- montáž automatizovaných liniek, technologických strojných zariadení ako aj robotických systémov
- montáž dopravníkov a dopravných technologických ciest
- montáž samostatných technologických celkov a sústav