V rámci inžinierskych a výrobných činností podporujeme a riešime aktivity vedúce k plnohodnotnému kvalifikovanému rozhodnutiu o riešení predloženého problému. Diagnostikujeme, analyzujeme, overujeme a v konečnom dôsledku nastavujeme prostredie potrebné k zavádzaniu mechanizácie, automatizácie do výrobného procesu. Naša inžiniersko-výrobná podpora sa opiera predovšetkým o :

          Spracovanie štúdií v oblasti priemyselnej automatizácie

- návrhy priemyselnej  automatizácie nových strojnotechnologic-kých zariadení
- optimalizácia výrobných procesov na existujúcich zariadeniach
- návrhy dopravníkových systémov paletových, tuhých a sypkých materiálov