Pojítkom rozhrania vývoja a výroby je dokonalá montáž technologického zariadenia, jeho odskúšanie na mieste určenia, odovzdanie zadávateľovi, čím sa zodpovednosť za chod prevádzky nami nekončí. Revízne správy a technický dokumentačný materiál ako aj návody k ovládaniu zariadenia sú nutným predpokladom pre správnosť užívania systému zadávateľom. Následný servis a správa systému sú predpokladom pre jeho správny bezproblémový chod a spoľahlivosť.

        Sme schopní vyvíjať ucelené automatizované strojné zariadenia, projektovať ich začlenenie do existujúceho technologického procesu a nastavovať takto vybudovaný systém novými riadiacimi prvkami. Máme priamočiare spojenie vývoja s výrobou s možnosťou vloženia vedátorskej variability a experimentácie pri nachádzaní najoptimálnejších výrobných podmienok.